Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

společnosti AllCzech Promotion s.r.o., IČ: 08208107, se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00, Praha 2 – Vinohrady, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 314803.

1. Úvodní ustanovení

        1.1. Tyto zásady zpracování osobních údajů představují standardy ochrany osobních údajů, které uplatňujeme v souvislosti s provozem portálů www.realitnigolf.cz, www.realitni-roadshow.cz a www.realitni-ples.cz (dále jen „Webová stránka“) a při poskytování služeb našim smluvním zákazníkům (dále jen „zákazníci“) nebo uživatelům webové stránky (dále jen „uživatelé“). Zákazníci a uživatelé společně též jako „subjekty údajů“.

        1.2. Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

    2. Jaké osobní údaje zpracováváme, z jakých důvodů a za jakým účelem?

        2.1. Osobní údaje zákazníka zpracováváme za účelem uzavření a následného plnění smlouvy se zákazníkem, včetně vyřizování podnětů a stížností, hodnocení spokojenosti, zajištění platebního styku, plnění naších zákonných povinností na úseku účetnictví a daní, a dále také na základě oprávněných zájmů na ochraně svých právních nároků, v následujícím rozsahu:
    • jméno a příjmení,
    • adresa bydliště,
    • adresa elektronické pošty (e-mail),
    • telefonní číslo,
    • případně identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
    • číslo účtu,
    • IP adresa.

        2.2. V případě, že zákazník nevyslovil námitku proti zpracování osobních údajů ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti nebo nám uživatel udělil svůj souhlas ve smyslu, zpracováváme za účelem zasílání obchodních nabídek a sdělení (přímý marketing) následující osobní údaje:
    • adresa elektronické pošty (e-mail).

        2.3. Osobní údaje uživatelů Webových stránek dále zpracováváme prostřednictvím souborů cookies, které ukládají prostřednictvím prohlížeče malé textové soubory, které internetová stránka ukládá do zařízení uživatele (například počítač, tablet či mobilní telefon) a které zpět na server odesílají zaznamenané informace o jeho chování během návštěvy stránek. Cookies nám umožňují přizpůsobit uživateli Webové stránky a zkvalitňovat jejich obsah. Technické cookies jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu na správném zobrazení webové stránky a zajištění její bezpečnosti. Uživatel má však možnost odmítnout ukládání technických cookies do svého zařízení. Marketingové a analytické cookies nám umožňují sledovat
návštěvnost, způsobu procházení webových stránek a slouží k personalizaci reklamy včetně reklamních nástrojů třetích stran. Marketingové a analytické cookies můžeme zpracovávat pouze na základě předchozího souhlasu uživatele Webové stránky.

    3. Jaké jsou podmínky a doba zpracování osobních údajů?

        3.1. Osobní údaje zákazníka budou zpracovány pouze v nezbytně nutném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou (viz výše). V závislosti na stanoveném účelu jsou osobní údaje shromažďovány po dobu:
    • po dobu 3 let od ukončení příslušné smlouvy se zákazníkem v případě účelu dle odst. 2.1.;
    • po dobu 3 let od uzavření Smlouvy v případě účelu dle odst. 2.2.;
    • a po dobu nejdéle 6ti měsíců v případě účelu podle odst. 2.3., a to elektronicky automatizovaným způsobem.

        3.2. Zpracováním osobních údajů subjektů údajů můžeme pověřit třetí osobu, případně předat osobní údaje jiným příjemcům, a to v případě zpracování:
            3.2.1. dle odst. 2.1., tedy za účelem plnění smluvního vztahu je takovou třetí osobou softwarová společnost zabývající se údržbou, společnosti zajišťující platební styk a vedení účetnictví, a dále jsou příjemcem oprávněné orgány státní správy v případě plnění zákonných povinností,
            3.2.2. dle odst. 2.2., tedy za účelem zasílání obchodních nabídek a sdělení, vč. šíření Obchodních sdělení je takovou třetí osobou marketingová společnost, nástroje pro hromadné rozesílky a softwarová společnost zabývající se údržbou.
            3.2.3. dle odst. 2.3., tedy za účelem zpracování souborů cookies, mohou být příjemcem osobních údajů reklamní nástroje společnosti Google (Google Analytics, Google Ads) nebo Meta. Podmínky zpracování osobních údajů těmito nástroji jsou dostupné na jejich webových stránkách: Google a Meta.

    4. Povinnost poskytnutí údajů zákazníkem

        4.1. Poskytnutí osobních údajů subjektem údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smluvního vztahu mezi námi a zákazníkem. Neposkytnutí osobních údajů pouze v souvislosti se zasíláním obchodních nabídek a sdělení nezamezuje uzavření smlouvy a v případě neudělení souhlasu se zpracováním za tímto účelem nebude se zákazníkem nakládáno jinak, než kdyby souhlas udělil.

    5. Práva subjektu údajů

        5.1. Právo na přístup ke svým osobním údajům. Tím se rozumí zejména potvrzení, zda osobní údaje, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, má subjekt údajů právo získat přístup k těmto osobním údajům. Poskytneme Vám bezplatně kopii informací o zpracovávaných osobních údajů, přičemž za další kopie si účtujeme přiměřený poplatek.

        5.2. Právo na opravu chybných údajů, tak aby zpracovávané údaje byly správné a aktuální, včetně doplnění neúplných osobních údajů.

        5.3. Právo na výmaz osobních údajů, pokud je dán některý ze zákonných důvodů pro jejich výmaz. Zejména pokud pominul právní důvod nebo účel jejich zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně anebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti.

        5.4. Zpracováváme-li Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat.

        5.5. Právo podat žádost o omezení zpracování jeho osobních údajů v případě kdy
    • popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
    • zpracování je protiprávní;
    • osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování a subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

        5.6. Právo požádat o přenositelnost údajů včetně práva o přenos jeho osobních údajů jinému správci, a to v běžně čitelném formátu.

        5.7. Uživatel má právo odvolat souhlas udělený v souvislosti se zasíláním obchodních nabídek a sdělení. Zákazník je oprávněn vyslovit námitku proti zasílání obchodních nabídek a sdělení.

        5.8. Uživatel má rovněž právo odvolat svůj souhlas se zpracováním cookies a to nastavením cookies lišty.

        5.9. V případě, že subjekt údajů nabyde dojmu, že jeho osobní údaje nejsou zpracovávány podle platného a účinného zákona, má právo podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

        5.10. Pro realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím našich kontaktních údajů, které jsou uvedeny v úvodu těchto zásad nebo na e-mailové adrese info@allczechpromotion.cz.

    6. Jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány?

6.1. Jako subjekt údajů nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.